Bez kategorii

Konkurs nasze zdrowe śniadanie

Nowy rok jest często okazją do postanowień, do zmian 🙂 Wiemy, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który ma dać nam napęd i zastrzyk energii na start. W związku z tym ogłaszamy konkurs nasze zdrowe śniadanie.

Załączcie w komentarzu pod tym postem na Facebooku zdjęcie waszego zdrowego śniadania. Może być to zdjęcie talerza, jedzącego dziecka, czy też całej śniadaniowej otoczki, bo jak powtarzamy: Nie mniej ważne od tego co jemy, jest to, jak jemy. Jaka jest atmosfera przy posiłku, czy jemy wspólnie, bez towarzystwa telewizji i innych rozpraszaczy 😉

Zabawne, pomysłowe, a może z ciekawym przepisem, który umieścimy na stronie? Czekamy na Wasze propozycje 🙂 Jedną z nich nagrodzimy naszą książką

„Dylematy mamy i taty w kuchni. Poradnik zdrowego żywienia dzieci”. Recenzję naszej książki można przeczytać tutaj.

Regulamin konkursu

„Nasze zdrowe śniadanie”*

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nasze śniadanie” (dalej: „Konkurs”) jest strona www.dylematymamyitaty.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem Facebooka.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 2015 poz. 612 z póź. zm.).

§2

Przedmiot i czas Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i przesłanie fotografii (dalej: „Fotografia”) obrazującej rodzinne śniadanie.

2. Wymagany format dla Fotografii to plik: jpg, png, gif.

3. Fotografie mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w tym prowadzonych za pośrednictwem Internetu.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 stycznia 2018 roku o godz. 18:00 i kończy się w dniu 7 stycznia 2018 roku o godz. 23:59.

5. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4.

§ 3

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

a) wkleić zdjęcie śniadania do komentarza pod postem nad Facebooku,

b) akceptować regulamin konkursu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

c) można udostępnić post publicznie

d) można polubić stronę Dylematy mamy i taty

 

5. Fotografie będą moderowane przez Organizatora, pod względem spełnienia wymogów przewidzianych w Regulaminie oraz zgodności z tematem konkursu. Moderacja zostanie przeprowadzona do 24 godzin od chwili wgrania Fotografii przez Uczestnika.

6. Dodanie Fotografii jest możliwe nie później niż do godziny 23:59 w dniu zakończenia konkursu.

7. Fotografia może zostać wykluczona z Konkursu w każdym momencie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową nieprawidłowości lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Fotografią przez osoby trzecie.

8. Każdy Uczestnik Konkursu może stworzyć i wysłać maksymalnie dwie fotografie w czasie trwania konkursu

9. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu danych udostępnionych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym ze Strony Konkursowej.

§ 4

Przebieg Konkursu

1. Fotografie opublikowane w czasie trwania konkursu podlegają ocenie dwuosobowego Jury wskazanego przez Organizatora spośród jego przedstawicieli

2. Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze nagrodę dla jednej spośród wszystkich nadesłanych w czasie trwania konkursu fotografii.

3. Laureat nagrody zostanie wskazany nie później niż 10.01.2018.

4. Ogłoszenie wyników rywalizacji nastąpi za pośrednictwem Strony Konkursowej poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Zwycięzcy. O wygranej Zwycięzca zostanie również poinformowani poprzez wiadomość przesłaną na Facebooku.

5. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 4, przesłać zwrotną wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostanie poproszony w wiadomości, w szczególności adresu wysyłki. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 5

Nagrody

1. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest  strona www.dylematymamyitaty.pl

2. Nagrodą w Konkursie jest książka naszego autorstwa: „Dylematy mamy i taty w kuchni.”

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

4. Doręczenie nagród następuje na koszt Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych- w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora

Odpowiedz