Kreatywni rodzice

Konkurs – „Kuchenne rewolucje z dziećmi w tle!”

Uwaga konkurs

„Kuchenne rewolucje z dziećmi w tle”*!

Do wygrania 3 piękne zestawy fartuszków dla mamy lub taty i dziecka – do wspólnych kuchennych rewolucji i eksperymentów 🙂 Do tego zestaw kolorowanek i bardzo atrakcyjnych naklejanek dla dzieci już od 2 lat!

konkurs-nagrody

Zasady konkursu*:

Wklejcie zdjęcie ze swoich kuchennych rewolucji z dziećmi w komentarzu do tego posta na Facebooku, udostępnijcie konkurs publicznie, oraz podpiszcie e-petycję na http://glodnizmian.pl/

glodni logo

Wspólne gotowanie to wspaniała zabawa, okazja do spędzenia czasu z dzieckiem w pożyteczny sposób 🙂 O tym, jak dzieci lubią pomagać pisałyśmy tutaj, o tym na co możemy pozwolić dziecku tutaj.

Niech Wasze pomysły na wspólne gotowanie staną się inspiracją dla innych! Mile widziane również zdjęcia dzieciaków pałaszujących przygotowane przez Was pyszności. 3 najlepsze zdjęcia zdobywają nagrodę*!

Regulamin konkursu

„Kuchenne rewolucje z dziećmi w tle”*

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kuchenne rewolucje z dziećmi w tle” (dalej: „Konkurs”) jest strona www.dylematymamyitaty.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem Facebooka.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 2015 poz. 612 z póź. zm.).

§2

Przedmiot i czas Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i przesłanie fotografii (dalej: „Fotografia”) obrazującej wspólne gotowanie z dzieckiem.

2. Wymagany format dla Fotografii to plik: jpg, png, gif.

3. Fotografie mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w tym prowadzonych za pośrednictwem Internetu.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 lutego 2016 roku o godz. 23:00 i kończy się w dniu 28 lutego 2016 roku, roku o godz. 10:00.

5. Ogłoszenie wyników następuje na zasadach wskazanych w § 4.

§ 3

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat, i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

a) wkleić zdjęcie ze wspólnego gotowania do komentarza pod postem nad Facebooku,

b) akceptować regulamin konkursu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

c) udostępnić post publicznie

d) podpisać e-petycję na Głodni zmian!
5. Przed publikacją na Stronie Konkursowej, Fotografie będą moderowane przez Organizatora, pod względem spełnienia wymogów przewidzianych w Regulaminie oraz zgodności z tematem konkursu. Moderacja zostanie przeprowadzona do 24 godzin od chwili wgrania Fotografii przez Uczestnika.6. Dodanie Fotografii jest możliwe nie później niż do godziny 10:00 w dniu zakończenia konkursu.

7. Fotografia może zostać wykluczona z Konkursu w każdym momencie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową nieprawidłowości lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Fotografią przez osoby trzecie.

8. Każdy Uczestnik Konkursu może stworzyć i wysłać maksymalnie osiem Fotografii (niemniej jednak nie więcej cztery Fotografie jednorazowo) w czasie trwania konkursu

9. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu danych udostępnionych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym ze Strony Konkursowej.

§ 4

Przebieg Konkursu

1. Fotografie opublikowane w czasie trwania konkursu podlegają ocenie czteroosobowego Jury wskazanego przez Organizatora spośród jego przedstawicieli

2. Spośród nadesłanych fotografii Jury wybierze 3 nagrody spośród wszystkich nadesłanych w czasie trwania konkursu fotografii.

3. Laureaci nagród zostaną wskazani nie później niż 1.03.2016.

4.Ogłoszenie wyników rywalizacji nastąpi za pośrednictwem Strony Konkursowej poprzez opublikowanie imion i nazwisk Zwycięzców. O wygranej Zwycięzcy zostaną również poinformowani poprzez wiadomość przesłaną na Facebooku.

5. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 24 godzin od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, przesłać zwrotną wiadomość e-mail z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, o które zostaną poproszeni w otrzymanym e-mailu, w szczególności adresu wysyłki. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 5

Nagrody

1. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest Głodni Zmian.

2. Nagrodami w Konkursie są:

Komplet fartuszków dla mamy/taty i dziecka oraz zestaw kolorowanek/naklejanek dla dzieci.
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny

4. Doręczenie nagród następuje na koszt Organizatora.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych- w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora

Odpowiedz